5th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry

Zagreb, Institut Ruđer Bošković, 03.07.2015.

Program

10:00 - 11:00

 

Abra Penezić:

Elektrokemijsa detekcija policikličkih aromatskih ugljikovodika korištenjem grafitne elektrode modificirane peptidima  

Ana Cvitešić:

Karakterizacija organske tvari i sumpornih spojeva elektrokemijskim metodama u uzorcima morskih aerosola  

Marija Marguš:

Elektrokemijska detekcija i karakterizacija nanočestica metala i metalnih sulfida u eksperimentalnim uvjetima relevantnim za vodeni okoliš 

Kristijan Vidović:

Karakterizacija sumpornih spojeva i organske tvari u drenažnoj vodi hidromelioriranog tla elektrokemijskim metodama  

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:30

Noura Touabi:

Optimization of Electrochemical Copper Recovery Process: Effect of the Stirring Speed in Chloride Medium of pH=3    

Lara Čižmek:

Teorija pravokutno-valne voltametrije za EC mehanizam 

Zana Hajdari:

Zaštita Cu70-Ni30 legure od korozije u morskoj vodi samoorganizirajućim monoslojevima 

12:30 – 14: 00 Lunch break

14:00 -15:15

Jozefina Katić:

Povećanje elektrokematalitičke djelotvornosti reakcije razvijanja vodika (RRV) na nikal katalizatoru 

Katja Magić:

Elektokemijska impedancijska spektroskopija grafitne i staklaste ugljikove elektrode u pristustvu Fe(CN)63-/4- redoks para 

Denis Sačer:

Dobivanje i svojstva materijala na bazi reduciranog grafen oksida za superkondenzatore 

Suzana Sopčić:

Kompoziti polimera i metalnih oksida kao elektrodni materijali u elektrokemijskim kondenzatorima 

 

Program u PDF formatu možete preuzeti ovdje.